Hållbarhet

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet skall vara sådan att vi som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller
kommer till skada på grund av arbetet och att vi trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet skall genomsyra alla beslut som vi fattar och de aktiviteter vi genomför.

Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på vår arbetsplats.

Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att alltid förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:

 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • att chefer och arbetsledare har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
 • att vi regelbundet och vid förändringar undersöker och riskbedömer vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • att tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder för att undvika upprepningar.
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om samtliga medarbetare.
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand samt dessutom anpassar krav och förutsättningar efter var och ens förmåga och behov efter devisen ”olika är bra!”.
 • att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö där vi trivs bra tillsammans.

Kvalitetspolicy

Nordmarkens Fasader bygger högkvalitativa glas- och aluminiumpartier för ett långsiktigt och hållbart användande där kundens önskemål står i centrum.
Vi tar genom vårt förebyggande arbete ett stort ansvar för kvaliteten i våraprodukter och tjänster.

Vi når våra mål genom att:

 • Vårt ledarskap är ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet samt drivs av ett stort personligt engagemang med omtanke för varandra och våra kunder.
 • Vi har ett gemensamt väl förankrat systematiskt förbättringsarbete i vår organisation där arbetet i våra förbättringsgrupper kap-bearbetning/produktion/sälj-projektering samt montage är centralt.
 • Vi kompetensutvecklar internt samt med hjälp av utbildningar som tillhandahålls av t ex systemleverantörer, vår arbetsgivareförening samt aktörer som tillhandahåller erforderliga säkerhetsutbildningar.
 • Vi utbildar kontinuerligt våra kunder i montage av våra produkter.
 • Lagstiftning utgör minimikrav och vi deltar gärna i kvalitetsförbättrande arbete tillsammans med våra kunder, leverantörer och berörda myndigheter.
 • Vi är innehavare av certifikat för P-märk Produktion och CE-märkta produkter där harmoniserad standard finns framtagen.
 • RISE reviderar som tredje part vårt kvalitetsarbete i enlighet med framtagna krav för respektive certifikat.

Miljöpolicy

Miljöengagemang:

 • Minskad miljöpåverkan kräver långsiktiga, effektiva och hållbara lösningar.
 • Vi anser att aluminium med lång livslängd och god möjlighet till återvinning är en del av lösningen och vi strävar efter att ge våra kunder mer hållbara erbjudanden.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår egen verksamhets negativa miljöpåverkan och stödjer därför ett flertal åtgärder i syfte att förebygga föroreningar.
 • Vi deltar i branschens engagemang för minskad miljöpåverkan och bidrar till överenskommen färdplan till en fossilfri byggbransch 2045.
 • I fokus är minskad förbrukning av råvaror och fossila bränslen.

Mål:

 • Minsta möjliga miljöpåverkan uppnås genom att konstant, utifrån ett miljöperspektiv, förbättra produkter
  och dess tillverkningsmetoder.
 • Vid investeringar krävs en grundlig avvägning mellan vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt
  samt ekonomiskt hållbart.
 • Vi eftersträvar en bilpark med tjänstebilar, montagebussar och lastbilar som har så liten miljöpåverkan som möjligt genom ökad elektrifiering och val av fossilfria bränslen största möjliga mån.
 • Minsta möjliga miljöpåverkan kräver en reducering av restprodukter.
 • Viktigt är att hushålla med kemiska produkter, råvaror i verksamheten och förbrukningen av energi.
 • Minsta möjliga miljöpåverkan innefattar återvinning av profiler, profilspill och spån från kap och bearbetning vid tillverkning samt återvinning av demonterade produkter från byggplats där så är möjligt.
 • Vi eftersträvar återvinning av planglas i största möjliga mån.
 • Minsta möjliga miljöpåverkan kräver en effektiv och hängiven miljöomsorg hos våra leverantörer.
 • Vi prioriterar leverantörer med en tydlig policy för att minska sin miljöpåverkan.
 • Minsta möjliga miljöpåverkan uppnås genom att underrätta om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.

Uppförandekod

Nordmarkens Fasader AB är en långsiktigt, pålitlig partner med stor kunskap och personligt engagemang.
Uppförandekoden gäller samtliga på Nordmarkens Fasader AB. Vi kräver att alla våra affärspartners följer och respekterar vår uppförandekod.

Långsiktiga:

 • Alla medarbetares långsiktiga hälsa och välmående är i fokus.
 • Vi eftersträvar långsiktig hållbarhet i miljöhänseende med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Våra produkter väljs ut med fokus på långsiktig hållbarhet.
 • Ett lokalt ägande med stort engagemang i vår verksamhet borgar för långsiktighet.

Pålitliga:

 • Vi är ärliga mot varandra och våra affärspartners.
 • Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt och följer de lagar som gäller.
 • Vi säkerställer att våra affärspartner alltid kan lita på Nordmarkens Fasader AB.

Stor kunskap och personligt engagemang:

 • Vi lägger stor vikt på att samtlig personal få ta del av och genomföra de utbildningar som finns att tillgå inom respektive arbetsområde med devisen: “Kunskap är konkurrenskraft som ger oss långsiktigt engagerade medarbetare”
 • Vi visar varandra den respekt som vi alla så väl förtjänar både på ett personligt och professionellt plan.
 • Vi är hjälpsamma, tydliga och pratar hellre med varandra än om varandra.
 • Samtliga medarbetare utför sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga och deltar aktivt i att systematiskt utveckla sitt arbete.
 • Mångfald utifrån bl a ålder, kön och etnicitet bidrar till dynamik samt större och bredare kunskap.
 • Vi engagerar oss gärna i projekt där allas lika värde är centralt med mottot: “olika är bra!”